Algemene Voorwaarden - Zelfzorg voor mensen die zorgen

Algemene voorwaarden – Zelfzorg voor mensen die zorgen

Definities ‘Zelfzorg voor mensen die zorgen’ is onderdeel van: Anne Elberse Yoga & Projecten (hierna te noemen Anne Elberse), gevestigd te Utrecht onder KvK nummer 71120408. Deelnemer: degene met wie Anne Elberse een overeenkomst is aangegaan. Volg je een online programma bij Anne Elberse dan ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

1. Eigen risico en aansprakelijkheid 1.1. Het deelnemen aan de cursus is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de eigen lichamelijke, emotionele en mentale grenzen. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 1.2. Anne Elberse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke lichamelijk en/of geestelijk letsel, blessures, ongevallen, diefstal of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de online cursus.

2. Betaling en bankgegevens 2.1. Deelname aan de cursus wordt vooraf betaald via de website. Je ontvangt hiervan automatisch een factuur. Momenteel zijn er geen opties om gespreid te betalen. 2.3. Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft Anne Elberse het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen en is Anne Elberse gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

3. Aanmelding, annulering en wijziging 3.1. Aanmelding voor de cursus vindt plaats via de website, hiervan ontvang je direct een bevestiging. 3.2. Pas na de betaling en bevestigingsmail is de boeking voor de cursus definitief. 3.3. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus zodra de cursus start. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 3.4. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan info@anneelberse.nl aangegeven te worden. 3.5. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Anne Elberse de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Anne Elberse maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

4. Prijzen 4.1. Prijzen die Anne Elberse hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief btw. 4.2. Anne Elberse heeft het recht de prijzen aan te passen. 4.3. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Anne Elberse prijsaanpassingen meedelen aan de deelnemer.

5. Communicatie 5.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. 5.2. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community. De deelnemer en/of member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Anne Elberse. 5.3. Het staat Anne Elberse te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 5.4. Anne Elberse behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

6. Inhoud en duur cursus 6.1. De cursusduur varieert per cursus en cursusronde en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld. 6.2. Deelnemer behoudt toegang tot de inhoud van de cursus voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen. 6.3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

7. Persoonsgegevens 7.1. Anne Elberse verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anne Elberse gebruikt deze informatie uitsluitend voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers via mail. 7.2. Persoonsgegevens worden bewaard op het moment dat je contact met Anne Elberse opneemt. 7.3. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om je over diensten, nieuws en aanbiedingen van Anne Elberse te informeren. 7.4. Je kan op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en overige e-mails door in de mail op de afmeldlink te klikken.

8. Intellectueel eigendom 8. 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Anne Elberse alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content. 8.2. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Anne Elberse worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van ‘Zelfzorg voor mensen die zorgen’. 8.3. Het is deelnemer tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik. 8.4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Anne Elberse is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname. 8.5. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Anne Elberse. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of member om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

9. Wijzigingen 9.1. Anne Elberse behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Algemene voorwaarden – Anne Elberse Yoga & Projecten – Zelfzorg voor mensen die zorgen